? پلیس‌های لس‌آنجلس از برنامه پیشبینی جرم و جنایت استفاده می‌کنند - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر