? اعسار از پرداخت وجه سند لازم‌الاجراء صادره از اداره ثبت اسناد - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر