? م.ق296) ضمانت اجرای عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر