? م.ق283) مهریه می تواند عین معین باشد - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر