? م.ق.289)سرقفلی و شرایط انتقال آن در عقد اجاره - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر