? م.ق291)صرف دعوای اعسار یا تقسیط اثری در جلب و بازداشت ندارد - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر