? اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه نسبت به کلیه اتباع ایرانی - قاضی دادگستر

قاضی دادگستر